Juridische vermeldingen

Deze voorwaarden zijn op de laatste keer bijgewerkt op 31/07/2023.

Lees voordat u verder gaat op de site deze gebruiksvoorwaarden aandachtig door.

Door gebruik te maken van de website van CPR ASSET MANAGEMENT stemt u in met de hieronder vermelde voorwaarden. Als u niet instemt met deze voorwaarden, gaat u dan niet verder op de site of op welke pagina ervan dan ook.

 Juridische informatie over CPR Asset Management

U bevindt zich op dit moment op de Franse website van CPR ASSET MANAGEMENT, een naamloze vennootschap met een maatschappelijk kapitaal van 53.445.705 euro, met statutaire zetel te 91-93, boulevard Pasteur, 75015 Parijs, Frankrijk, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel van Parijs onder nummer 399 392 141. CPR ASSET MANAGEMENT is door de Franse Autoriteit Financiële Markten goedgekeurd als portefeuillebeheermaatschappij onder nummer GP 01-056.

De hoofdredacteur is de Olivier Mariée, algemeen directeur van CPR ASSET MANAGEMENT.

Uitsluitend bedoeld ter informatie

De informatie op deze website is niet bedoeld voor distributie of gebruik door een persoon of entiteit in enig land of rechtsgebied waar een dergelijke verspreiding of gebruik in strijd is met de wet of regelgeving of CPR ASSET MANAGEMENT zou dwingen te voldoen aan de registratie-eisen van deze landen. Niet alle producten of diensten kunnen geregistreerd of toegestaan zijn in alle landen of beschikbaar gesteld worden aan alle klanten.

De gegevens en informatie op deze website worden uitsluitend ter informatie verstrekt. Niets op deze website vormt een aanbod van of een verzoek door CPR ASSET MANAGEMENT om een beleggingsadvies of beleggingsdienst aan te bieden of om financiële instrumenten te kopen of te verkopen.

 Beperkte toegang

Deze website bepaalt de woonplaats van de gebruiker op basis van de plaats van zijn verbinding. Als het land waar de gebruiker woonachtig is niet overeenkomt met het land van waaruit de verbinding gemaakt wordt, dient elke gebruiker het land waar hij woonachtig is op de homepage van de website te selecteren.

In alle gevallen is het de personen voor wie beperkingen gelden die de publicatie van of de toegang tot de informatie op deze website verbieden niet toegestaan om de informatie op deze website te raadplegen en zij worden verzocht de website te verlaten.

Meer in het bijzonder is deze website niet bedoeld voor gebruik door ingezetenen of burgers van de Verenigde Staten van Amerika en “U.S. Persons”, zoals gedefinieerd in de “Regulation S” van de Securities and Exchange Commission uit hoofde van de U.S. Securities Act uit 1933. De definitie van “U.S. Person” vindt u hieronder.

Onder de term “U.S. Person” wordt verstaan: (a) een natuurlijke persoon die ingezetene is van de Verenigde Staten van Amerika; (b) een entiteit of vennootschap die onder Amerikaanse regelgeving is georganiseerd of opgericht; (c) een nalatenschap (of “trust”) waarvan de executeur of beheerder een “U.S. Person” is; (d) een trust waarvan een trustee een “U.S. Person” is; (e) een agentschap of filiaal van een niet-Amerikaanse entiteit gevestigd in de Verenigde Staten van Amerika; (f) een rekening die op non-discretionaire wijze wordt beheerd (anders dan een nalatenschap of trust) door een financiële tussenpersoon of andere gemachtigde, opgericht of (in het geval van een natuurlijke persoon) woonachtig in de Verenigde Staten van Amerika ; (g) een rekening die op discretionaire wijze wordt beheerd (anders dan een nalatenschap of trust) door een financiële tussenpersoon of andere gemachtigde, opgericht of (in het geval van een natuurlijke persoon) ingezetene van de Verenigde Staten van Amerika; en (h) een entiteit of bedrijf, mits (i) georganiseerd of opgericht naar het recht van een ander land dan de Verenigde Staten van Amerika en (ii) gevestigd door een U.S. Person hoofdzakelijk met als doel beleggen in effecten die niet zijn geregistreerd in het kader van de Amerikaanse Securities Act (“wet op effecten”) van 1933, zoals gewijzigd, tenzij georganiseerd of opgericht en het eigendom van “Accredited Investors” (zoals deze term is gedefinieerd door “Rule 501(a)” van de wet op effecten van 1933, zoals gewijzigd), anders dan natuurlijke personen, nalatenschappen of trusts.

De op deze website beschreven financiële producten vallen niet onder de Amerikaanse federale wetten op effecten of andere wetgeving die van toepassing is in de staten, gebieden en bezittingen van de Verenigde Staten van Amerika. Om die reden kan geen enkel financieel product direct of indirect verkocht worden in de Verenigde Staten (inclusief de grondgebieden en bezittingen ervan) en aan of ten behoeve van ingezetenen en burgers van de Verenigde Staten van Amerika en van “U.S. Persons”.

Deze beperking is ook van kracht voor ingezetenen en burgers van de Verenigde Staten van Amerika en “U.S. Persons” die deze website kunnen bekijken of raadplegen tijdens een reis of verblijf buiten de Verenigde Staten van Amerika.

Waarschuwing met betrekking tot de producten

In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Een belegging in een fonds brengt risico's met zich mee, in het bijzonder het risico op kapitaalverlies. De waarde van een belegging is onderhevig aan marktschommelingen en kan daarom zowel dalen als stijgen. Dientengevolge kunnen beleggers in fondsen hun oorspronkelijke belegde kapitaal geheel of deels kwijtraken.

Een belegging kan in waarde stijgen of dalen op basis van marktschommelingen en veranderingen in de wisselkoers van de valuta waarin het product is belegd indien deze afwijkt van de valuta van de belegger. In het geval van bepaalde beursgenoteerde fondsen kan er een valutarisico bestaan tussen de valuta van het aandeel waarin de houder heeft belegd en de valuta van de index-componenten.

Beleggen in opkomende landen brengt bepaalde overwegingen en risico's met zich mee, zoals valutaschommelingen, minder liquiditeit, een minder goed ontwikkelde aandelenmarkt en politieke en sociale onzekerheden.

Potentiële beleggers dienen kennis te nemen van de risico's waarmee een belegging in fondsen gepaard gaat door de rubriek “Risicoprofiel” van het prospectus van het product te raadplegen. Zo weten zij of een dergelijke belegging geschikt voor hen is en kunnen zij zich ervan vergewissen of ze de inhoud van deze website in zijn geheel hebben begrepen.

Het bedrag dat redelijkerwijs in een fonds belegd kan worden, hangt af van de persoonlijke situatie van de belegger. Om dit te bepalen, moet de belegger rekening houden met zijn persoonlijke en gezinssituatie, zijn persoonlijk vermogen, zijn huidige en toekomstige behoeften, maar ook zijn bereidheid om risico's te nemen of in plaats daarvan te kiezen voor een terughoudend investeringsbeleid Het wordt ook sterk aangeraden om beleggingen voldoende te spreiden om ze niet uitsluitend bloot te stellen aan de beleggingsrisico's van een en hetzelfde fonds. Beleggers moeten hierover advies inwinnen bij hun gebruikelijke adviseurs (juridisch, fiscaal, financieel of boekhoudkundig) alvorens in een fonds te beleggen.

De KIID en het prospectus van de fondsen dienen voorafgaand aan elke inschrijving te worden verstrekt. De wettelijke documenten (prospectus en de essentiële beleggersinformatie, jaarverslag, periodieke documenten) zijn op verzoek bij CPR ASSET MANAGEMENT in de Franse taal verkrijgbaar en zijn tevens beschikbaar op deze website of op de site van de Franse AMF. Noch CPR ASSET MANAGEMENT, noch zijn adviseurs, noch de auteurs van deze website zijn aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie op deze site.

Witwassen van geld

Ingevolge de regelgeving om het witwassen van geld tegen te gaan en andere regelgeving worden identificatiedocumenten geëist wanneer u uw belegging uitvoert.

Inhoud van de gegevens met betrekking tot de markt

De gegevens en informatie op deze website kunnen zijn verstrekt door informatieleveranciers op basis van toestemming verleend aan hetzij CPR ASSET MANAGEMENT, de groep AMUNDI of de groep CRÉDIT AGRICOLE.

Geen garanties

De gegevens op deze website zijn gepubliceerd op de aangegeven datum en “zoals ze zijn”. CPR ASSET MANAGEMENT geeft geen garantie, expliciet of impliciet, met betrekking tot de nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of volledigheid van de op deze website verstrekte informatie en wijst uitdrukkelijk elke garantie van de hand betreffende de geschiktheid van de site voor een bepaald doel. De gegevens zijn gebaseerd op informatie die wij betrouwbaar achten, maar we kunnen niet garanderen dat deze juist, volledig, geldig of relevant is en ze mogen niet als zodanig worden beschouwd, voor welk doel dan ook.

Hyperlinks en gebruik van cookies

De hyperlinks op deze website zijn uitsluitend bedoeld om het surfen naar websites van andere bedrijven te vergemakkelijken.

CPR ASSET MANAGEMENT is niet verantwoordelijk voor schade of verlies als gevolg van vertragingen, fouten of omissies die zich kunnen voordoen in de diensten, informatie of andere inhoud op de site, of het nu werkelijke schade, vermeende schade, gevolgschade of punitieve schade is. CPR ASSET MANAGEMENT geeft geen garantie, legt geen verklaring af en is niet aansprakelijk voor de inhoud die door een derde partij elektronisch is geleverd, met inbegrip van de nauwkeurigheid, het onderwerp, de kwaliteit of de gepastheid van elektronische content.

CPR ASSET MANAGEMENT verbiedt het plaatsen van een dergelijke link zonder dat er voorafgaande en uitdrukkelijke toestemming is verkregen.

Informatie kan tijdelijk in het geheugen of op de harde schijf worden opgeslagen (“cookies”). Voor meer informatie over cookies verwijzen wij u naar de bijlage met juridische vermeldingen. De gebruiker geeft CPR ASSET MANAGEMENT toestemming voor het gebruik van cookies om het browsen op de site van CPR ASSET MANAGEMENT te vergemakkelijken (welke pagina's de gebruiker heeft bekeken, datum en tijdstip van het bezoek, enz.). De gebruiker kan cookies op zijn computer weigeren door zijn internetbrowser op een bepaalde manier te configureren, maar deze weigering kan ertoe leiden dat hij bepaalde functionaliteiten van de site niet kan gebruiken.

Vertrouwelijkheid – Persoonlijke gegevens

Bij het navigeren op deze website kunnen internetgebruikers CPR Asset Management niet alleen op de hoogte brengen van de technische informatie en browsergegevens die in het cookiebeleid worden genoemd, zoals het type browser, het IP-adres, de bezochte pagina's en de gemiddelde tijd die nodig is voor het beheer van de Website, maar ook gegevens met een persoonlijk karakter, noodzakelijk voor de implementatie van de diensten die op deze Website worden aangeboden.

De aldus verzamelde persoonlijke gegevens kunnen het voorwerp uitmaken van verwerking, overeenkomstig de Wet Informatica en informatierechten van 6 januari 1978 en het Algemeen Beschermingsorgaan voor de bescherming van gegevens (Algemene gegevensbeschermingswetgeving). ] "RGPD" van 27 april 2016, onder de voorwaarden vermeld in elk verzamelmedium voor de aangeboden diensten.

CPR Asset Management verbindt zich ertoe gegevens met een persoonlijk karakter te bewaren voor de duur die nodig is voor de dienst waarvoor ze zijn verzameld, waarvan een notitie wordt weergegeven op elk formulier voor het verzamelen van gegevens.

CPR Asset Management zal alle persoonlijke informatie die door internetgebruikers wordt verstrekt via de website vertrouwelijk houden en dit in overeenstemming met de wetten en voorschriften die momenteel van kracht zijn.

Gegevens van een aldus verzameld persoonlijk karakter kunnen worden gemeld aan onderaannemers in het kader van de werking van de Website of de uitvoering van de onderschreven dienst. Ze kunnen ook worden overgedragen aan een derde partij in de context van een legitiem terrein, bijvoorbeeld voor de uitvoering van een wettelijke of reglementaire verplichting.

Internetgebruikers hebben het recht op toegang, rectificatie of bezwaar tegen de datum van een persoonlijk karakter dat hen betreft. Op dezelfde manier kunnen internetgebruikers hun toestemming voor de onderschreven dienst op elk moment intrekken. Om dit recht te doen gelden, moet de internetgebruiker contact opnemen met de websitebeheerder via e-mail naar dpo[at]amundi.com of per brief naar het volgende adres: CPR Asset Management - BSC / SEC / PCA - 91-93, boulevard Pasteur - 75730 PARIS Cedex 15.

Informatie kan ook worden verkregen van de Personal Data Manager van de Amundi-groep via e-mailadres naar dpo[at]amundi.com of een klacht indienen bij de toezichthoudende autoriteit via een brief aan de Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés (CNIL) [ Franse Nationale Commissie voor Gegevensbescherming], op 3, Place de Fontenoy -TSA 80715 - 75334 Paris Cedex 07 of rechtstreeks via haar website: www.cnil.fr.

 Veiligheid

De gebruikers van deze website stemmen er uitdrukkelijk mee in dat het internet geen veilig communicatiemiddel is en dat ze het internet uitsluitend op eigen risico gebruiken.

Noch CPR ASSET MANAGEMENT, noch Amundi Technology is aansprakelijk voor enig verlies of schade als gevolg van de onderschepping door derden van informatie die aan u op de site ter beschikking is gesteld. Noch Amundi Technology, noch CPR ASSET MANAGEMENT, noch een van hun directeuren, managers of werknemers is aansprakelijk voor verlies of schade die het gevolg is van het (tijdelijk) niet-functioneren van deze site, een fout, weglating, onderbreking, schrapping, gebrek, vertraging in verrichting of overdracht, computervirus, falen van de communicatielijn of wijziging of het gebruik van gegevens, ook als de omstandigheden die resulteren in deze gebeurtenis onder de zeggenschap hadden kunnen vallen van Amundi Technology, de groep CRÉDIT AGRICOLE of een leverancier van diensten of software-ondersteuning. CRÉDIT AGRICOLE, noch haar filialen, noch enige andere partij is aansprakelijk voor enige vorm van schade, ook al is Amundi Technology, CRÉDIT AGRICOLE of een andere partij geïnformeerd over de mogelijkheid van een dergelijke schade.

Gebruik van de website

De informatie op deze website is bedoeld om u aanvullende informatie te verstrekken op de informatie in de documentatie behorend bij de beoogde belegging.

Inschrijving dient uitsluitend plaats te vinden op basis van de juiste documentatie die vóór de inschrijving aan de inschrijvers is verstrekt of die op verzoek verkrijgbaar is bij alle agentschappen van partnernetwerken van CPR ASSET MANAGEMENT of geautoriseerde distributeurs, of op verzoek, gericht aan de maatschappelijke zetel van CPR ASSET MANAGEMENT.

Opzettelijk misbruik van een onderdeel van de website van CPR ASSET MANAGEMENT (met inbegrip van in het bijzonder piraterij, virusinsleep, verstoring, overmatig gebruik of gebruik in strijd met de geldende wet) is uitdrukkelijk verboden.

Eigendom van de website, auteursrechten (copyrights) en merken

CPR ASSET MANAGEMENT bezit de auteursrechten (copyrights) op alle werken die op deze website verschijnen, in het bijzonder de afbeeldingen, teksten, pictogrammen en documenten die op deze website gedownload kunnen worden.

De reproductie of weergave van het geheel of een deel van deze website, op welke manier dan ook, is daarom streng verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van CPR ASSET MANAGEMENT.

U mag echter pagina’s en/of onderdelen van de website CPR ASSET MANAGEMENT strikt voor persoonlijk gebruik downloaden of op papier afdrukken, op voorwaarde dat u de vermeldingen met betrekking tot de auteursrechten of de intellectuele eigendomsrechten niet verwijdert.

Het downloaden of enige andere vorm van kopiëren van de informatie op de website van CPR ASSET MANAGEMENT geeft u geen enkel recht met betrekking tot de informatie en u mag deze website niet reproduceren (geheel of gedeeltelijk), doorsturen (langs elektronische weg of op andere wijze), wijzigen of gebruiken voor publieke of andere commerciële doeleinden, noch koppelingen naar de website creëren, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van CPR ASSET MANAGEMENT.

De naam “CPR ASSET MANAGEMENT” is een gedeponeerd handelsmerk van CPR ASSET MANAGEMENT. U mag de merktekens op de pagina’s van deze website niet reproduceren, verwijderen, hergebruiken of wijzigen, op welke wijze dan ook.

Foto's 

Database met afbeeldingen: iStock

Deelbaarheid

In het geval dat enige bepaling van deze gebruiksvoorwaarden onwettig, nietig of niet afdwingbaar wordt geacht, zal die bepaling scheidbaar van deze gebruiksvoorwaarden geacht worden, zonder dat dit enig effect heeft op de geldigheid of afdwingbaarheid van de overige bepalingen.

Als u verder gaat op deze website, geeft u aan dat u de hier uiteengezette modaliteiten, voorwaarden en beperkingen hebt begrepen en aanvaard, evenals de bepalingen van de gebruiksvoorwaarden van deze website. U begrijpt ook dat (i) deze voorwaarden elke keer als u in de toekomst de website van CPR ASSET MANAGEMENT gebruikt van toepassing zijn, evenals de bepalingen inzake de beperkte aansprakelijkheid, de waarschuwingen over de risico's en andere verstrekte informatie; en (ii) u garandeert dat niemand anders uw huidige verbinding en wachtwoord gebruikt om toegang te verkrijgen tot de website van CPR ASSET MANAGEMENT.

Toepasselijk recht

Deze website van CPR ASSET MANAGEMENT en de inhoud ervan vallen onder het Frans recht en worden overeenkomstig het Frans recht geïnterpreteerd. Alle daaruit voortvloeiende of daarmee verband houdende geschillen worden onderworpen aan de exclusieve bevoegdheid van de Franse rechtbanken.

BIJLAGE

 Informatie over cookies

Informatie over cookies

De website cpr-am.com gebruikt cookies. Tijdens het raadplegen van de site worden cookies op uw computer, tablet of smartphone geplaatst. Onderstaande informatie helpt u beter te begrijpen hoe cookies werken en hoe u de bestaande instrumenten kunt gebruiken om ze goed in te stellen.

 

Wat is een cookie?

Op internet worden cookies zeer vaak gebruikt. Een cookie is een klein tekstbestand met informatie, dat tijdens uw bezoek aan een website door uw browser wordt opgeslagen op de harde schijf van uw apparaat (computer, tablet of smartphone). Het bestand wordt door de server van een website naar uw browser verzonden. Met cookies kan de verzender het apparaat identificeren waarop hij tijdens de geldigheidsduur of de registratie van het cookie is aangemeld. Een cookie kan niet naar een natuurlijke persoon worden herleid.

Waarom gebruiken wij cookies?

Wij gebruiken drie categorieën cookies, waarvan de doelen hieronder worden omschreven. Wij gebruiken geen cookies om persoonsgegevens te verzamelen (zoals uw naam).

1. Cookies behorend bij bepaalde functies

Deze cookies zijn niet essentieel voor het gebruik van onze website, maar optimaliseren de werking van onze site en geven u toegang tot specifieke functies.
Ook stellen ze u in staat om de lay-out van onze website aan te passen aan de weergavevoorkeur van uw apparaat.
Met deze cookies kunt u onze site gemakkelijk en afgestemd op uw persoonlijke behoeften gebruiken.
Het plaatsen van cookies op uw apparaat is de gemakkelijkste en snelste manier om uw gebruikerservaring te personaliseren en te verbeteren.

Deze cookies worden geplaatst door CPR ASSET MANAGEMENT. Ze hebben een zeer korte levensduur, meestal zo lang als de sessie duurt, met een maximum van een jaar.

2. Cookies om bezoekcijfers te meten (statistieken)

Deze cookies verzamelen informatie over de manier waarop bezoekers een website gebruiken, zoals het aantal bezoeken en de meest bezochte pagina's.

XITI, het instrument dat cpr-am.com gebruikt om de statistieken te meten, genereert een cookie met een unieke identificatiecode, dat maximaal 13 maanden bewaard wordt. Wij registreren het IP-adres om de plaats te bepalen van waaruit u verbinding maakt. Dit IP-adres wordt meteen na gebruik geanonimiseerd. Het cookie is voor CPR ASSET MANAGEMENT dus geen gegeven dat herleidbaar is naar een natuurlijke persoon.

De verzamelde gegevens worden door CPR Asset Management gedurende een half jaar bewaard, worden niet overgedragen aan derden en worden niet voor andere doeleinden gebruikt.

3. Cookies om de inhoud van de website te delen (sociale media)

De website cpr-am.com bevat links om de content van onze website met anderen te delen op Facebook, LinkedIn, Twitter en andere gelijksoortige sociale netwerken. Als u een van deze delen-knoppen gebruikt, wordt een cookie van een derde geïnstalleerd. Als u tijdens uw bezoek aan onze website verbonden bent met het sociale netwerk, kunt u de geraadpleegde content door middel van de delen-knoppen koppelen aan uw gebruikersaccount.

Hoe kunnen cookies beheerd worden?

Er zijn verschillende mogelijkheden om cookies te beheren. Via de instellingen van uw apparaat kunt u uw manier van webbrowsen en de voorwaarden voor toegang tot bepaalde diensten die het gebruik van cookies vereisen wijzigen.

U kunt uw cookie-instellingen op elk moment wijzigen, op de hieronder beschreven manieren.

1. Uw browser-instellingen.

Voor Chrome:
https://support.google.com/search?q=cookie

Voor Internet Explorer
http://windows.microsoft.com/fr-FR/windows-vista/Block-or-allow-Cookies

Voor Firefox
http://support.mozilla.org/fr/kb/cookies-informations-sites-enregistrent?redirectlocale=fr&redirectslug=G%C3%A9rer+les+cookies

Voor Opera
http://help.opera.com/Windows/10.20/fr/cookies.html

2. Opt-out links voor cookies om bezoekcijfers te meten (statistieken)

Voor cookies geplaatst door AT Internet
https://www.atinternet.com/

3. Cookies om de inhoud van de website te delen (sociale media)

Voor cookies geplaatst door Facebook
https://fr-fr.facebook.com/help/cookies

Voor cookies geplaatst door LinkedIn

https://www.linkedin.com/legal/cookie

Voor cookies geplaatst door Twitter
https://support.twitter.com/articles/20170518-utilisation-des-cookies-et-des-technologies-similaires-par-twitter

Meer informatie over cookies

Meer informatie over cookies is te vinden op de website van de CNIL: http://www.cnil.fr/vos-droits/vos-traces/les-cookies/