Informatie over regelgeving

De controle

De controle is bij CPR AM op 3 niveaus georganiseerd:

De continue controles op het 1e niveau worden uitgevoerd door de operationele teams en worden in alle fasen van het beheerproces geïntegreerd.
De continue controles op het 2e niveau worden verricht door twee teams van CPR AM die onafhankelijk van de operationele teams functioneren.

  • De afdeling Risicocontrole telt 5 personen en is verbonden aan de algemene directie van CPR AM en de risicomanager van Amundi. Deze afdeling heeft als taak het opvolgen van de risico’s in verband met fondsbeheer (validatie en naleving van het methodologisch kader; productie, opvolging en validatie van indicatoren; naleven van verplichtingen; opvolgen van het risicobeleid bepaald door CPR AM) evenals het bepalen en controleren van risico’s voor eigen rekening.
  • De afdeling Conformiteit & Interne Controle richt zich op het beheersen van de risico’s van niet-naleving van de regels op het gebied van conformiteit en beroepsethiek. Tevens controleert deze afdeling of het belang van de klant te allen tijde voorop staat en of de integriteit van de markten wordt gerespecteerd. Deze afdeling heeft drie hoofdtaken: de identificatie en preventie van risico’s, het uitvoeren van het interne controleplan en het sturen van de reacties op afwijkingen en incidenten. De verantwoordelijke van de afdeling is RCCI ten opzichte van de AMF.

De periodieke controles op het 3de niveau worden verricht door twee entiteiten:

  • De audit van Amundi is verantwoordelijk voor de kwaliteitsbeoordeling van de controle op het tweede niveau van de verschillende entiteiten van Amundi. Met deze audit wordt gecontroleerd of de verschillende entiteiten de gecontroleerde activiteiten beheersen en of externe en interne regels worden nageleefd. Tevens worden hiermee de betrouwbaarheid en de volledigheid van de informatie geverifieerd, evenals de systemen om de risico’s te bepalen.
  • De inspectie van Crédit Agricole S.A. rapporteert rechtstreeks aan de algemene directie van Crédit Agricole. De inspectie staat garant voor een efficiënt functioneren van de onderneming, een goede beheersing van de risico’s, de wettigheid van de activiteiten en de conformiteit.

Politiek en Reglementering

CPR Asset Management is door de AMF erkend onder nummer GP 01-056

MiFID

De Europese richtlijn betreffende markten voor financiële instrumenten (MiFID-richtlijn) is op 1 november 2007 van kracht geworden.

Hiernaast vindt u de belangrijkste informatie over deze reglementering.

Richtlijn aandeelhoudersrechten 2

De Europese Richtlijn Aandeelhoudersrechten 2 vereist dat vermogensbeheerders hun betrokkenheid en stembeleid openbaar maken. Sinds enkele jaren heeft CPR Asset Management ervoor gekozen om dit beleid op haar website te delen met haar beleggers.

Het betrokkenheidsbeleid, dat van toepassing is op alle bedrijven in de Amundi-groep, inclusief CPR Asset Management, is opgebouwd rond drie hoofdlijnen: betrokkenheid om invloed uit te oefenen, voortdurende betrokkenheid en betrokkenheid door te stemmen. Het is een essentieel onderdeel van Amundi's fiduciaire plicht en zijn rol als verantwoordelijke belegger.

De opvolging van de bedrijven waarin geïnvesteerd wordt, is als volgt georganiseerd, afhankelijk van het betrokken beheerplatform:

  • Voor de strategie van actief beheer: beleggingsgevallen worden besproken en gedocumenteerd door de aandelenonderzoeksanalisten. Aandelen met een kooprating worden gevolgd op basis van frequente onderzoeksupdates. De investeringscase is gebaseerd op het bedrijfsrapport van het onderzoeksteam, waar nodig ondersteund door waarderings- en modelupdates. Feedback van vergaderingen met het bedrijf en andere acties van het onderzoeksteam worden zorgvuldig gedocumenteerd.
  • Voor passief beheer: monitoring vindt voornamelijk plaats via engagement en stemmen op algemene vergaderingen.
  • Voor Private Equity: voor investeringen in bedrijven die niet op een gereglementeerde markt zijn genoteerd, monitoren de managers die verantwoordelijk zijn voor de participatie namens de portefeuilles, actief de bedrijven waarin wordt geïnvesteerd en wonen ze gewoonlijk algemene vergaderingen bij. Deze stemmingen zijn vertrouwelijk en kunnen daarom niet openbaar worden gemaakt.

Informatie met betrekking tot de Europese Richtlijn Aandeelhoudersrechten 2 wordt gepresenteerd in de documenten hieronder en in het specifieke gedeelte "Stembeleid".

Toepassing van de ESMA-richtlijnen

De Richtsnoeren betreffende beursgenoteerde fondsen en andere icbe-kwesties, op 12 december 2012 gepubliceerd door de ESMA, zijn op 18 februari 2013 in werking getreden.
Hiernaast vindt u het beleid dat van toepassing is op icbe's die zijn onderworpen aan deze richtsnoeren op het gebied van financiële garanties.

Beleidsverklaring anti-omkoping en corruptie

Hieronder vindt u ons beleidsdocument:

Beleid voor het afhandelen van claims en klachten

Hieronder vindt u ons beleidsdocument:

Beloningsbeleid

Hieronder vindt u ons beleidsdocument:

Swing Pricing-publicatie

Hieronder vindt u onze publicatie:

Wettelijke ESG/SRI-informatieverplichtingen

Raadpleeg de pagina over wettelijke verplichtingen met betrekking tot Verantwoord Beleggen: